menu

Electronic Waste (P)

हामीले प्रयोग गर्ने विद्युतीय उपकरणहरु बिग्रिएपछि उत्सर्जन हुने फोहर नै विद्युतिय फोहर हुन ।

 Electronic Waste  Electronic Waste (English)  Electronic Waste (Nepali)